<< Tilbage til Sundhedshusetodder.dk
Sundhedshuset i Odder

Aut. psykolog Gitte Falengreen i Odder

Kontakt information:

Gitte Falengreen
Tel. 86 56 07 77

gitte@falengreen.dk

  • Velkommen
  • Terapi
  • Coaching
  • Mest for virksomheder
  • Profil
  • Praktisk info
  • Pris
  • Kontakt

Velkommen til min hjemmeside

Gitte Falengreen

Jeg hedder Gitte Falengreen og er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet (2005).

Her på min hjemmeside kan du læse om, hvem jeg er og om de psykologiske problemstillinger og metoder, jeg især arbejder med. Desuden kan du finde praktiske informationer om hvor og hvordan, samtalerne foregår, hvordan du kan kontakte mig, pris mv.

Jeg tilbyder terapi eller coaching til mennesker med en mange forskellige, individuelle problemstillinger. Mine arbejdsområder dækker både personlige, familiemæssige
og arbejdsrelaterede problemer som

• Stress
• Depression
• Angst
• Tvangstanker, tvangshandlinger
• Spiseforstyrrelser
• Selvværdsproblemer
• Problemer med familierelationer og parforhold
• Problemer i relation til arbejde
• Problemer med helbredet
• Uddannelsesrelaterede vanskeligheder, eksamensangst
• Selvudvikling
• Krisereaktioner

Et af mine særlige interesseområder er behandling, rådgivning og coaching af personer med arbejdsmæssige belastninger som stress, kommunikationsvanskeligheder og mobning.

Mine opgaver består bl.a. af afklarende/og eller støttende samtaleforløb rekvireret af kommuner og jobcentre samt udarbejdelse af status og vurderinger.

Terapi

Hvordan foregår terapien?
Terapien foregår som en åben dialog og et åbent samarbejde mellem klient og behandler.

Ved første konsultation afklarer vi sammen, hvad du har brug for hjælp til, og hvordan vi arbejder. Det er min erfaring, at mange opnår stor lettelse ved denne indledende samtale, som har til hensigt at skabe et overblik og en plan over den hjælp, du præcis har brug for.

Som udgangspunkt sigter terapien direkte på aktuelle, konkrete problemområder med fordybelse i ét tema ad gangen. Jeg arbejder især fremadrettet, dvs. fremfor kun at søge at forstå hvorfor livet er blevet som det er, er der fokus på hvordan du kan forstå, arbejde med og tackle problemerne fremover. 

I starten af behandlingen indgår ofte undervisning, ligesom det er kendetegnende for kognitiv terapi, at vi mellem hver session aftaler hjemmearbejde.

Hvor lang tid varer et terapiforløb?
Hvor mange sessioner og med hvilken hyppighed samtalerne ligger afhænger af den pågældende problemstilling. Dette vurderes i samarbejde mellem klient og behandler.

Nogle har brug for ganske få sessioner, andre ønsker sig et forløb, der strækker sig over en længere periode med kortere eller længere intervaller.

Metode
Jeg benytter mig især af kognitiv terapi som indeholder en række veldokumenterede metoder og teknikker til at opnå forandring og problemløsning.

Ønsker du at læse mere om metode og kognitiv terapi – så klik på punktet METODE ovenfor.

Coaching

COACHING
Ofte er det svært selv at komme i gang, sætte et mål, holde fast og afslutte med succes. Coaching er derfor effektivt, hvis man har brug for hjælp til at finde ud af, hvad man vil, eller opnå mål man allerede kender, men som det ikke er lykkedes at opnå.

Der er fokus på normale udviklingsprocesser og opbygning af ressourcer, idet coaching som udgangspunkt handler om at sætte en personlig udviklings- eller forandringsproces i gang.

Metode
Jeg anvender især kognitiv coaching, der bygger på veldokumenterede psykologiske metoder og principper. En central tanke i kognitiv terapi er, at vi ofte ikke påvirkes af tingenes tilstand i sig selv men derimod af måden, vi tolker tingene eller tænker om det, der sker. Kognitiv coaching handler derfor især om at nuancere tænkningen og at optimere adfærden. Det er en opbyggende proces, hvor både tanker, følelser og adfærd er centrale.

Der kan være mange individuelle årsager til at søge coaching:

Personlige

- Oplevelse af stress og manglende tid i dagligdagen.
- Manglende motivation, ønske om at blive mere effektiv.
- Problemer i parforhold eller andre sociale relationer.
- Ændring af destruktive mønstre, dårlige vaner.
- Ubalance mellem arbejde/fritid.
- Diffus utilfredshed, ønske om at blive gladere.
- Ønske om mere sundhed og velvære.

Arbejdsmæssige
- Ønske om at reducere stress.
- Ønske om at blive mere effektiv, arbejde mere målrettet.
- Samarbejdsproblemer og konflikter.
- Vanskeligheder med lederrollen.
- Kommunikationsvanskeligheder, træning af sociale færdigheder.
- Ønske om at blive bedre til at stille krav og sige fra.
- Problemer med at træffe beslutninger.
- Karriereafklaring.

Fælles for dem alle er ønsket om at nå vigtige mål eller at ændre, forbedre eller bryde igennem på væsentlige områder.

At være tilknyttet en coach giver mulighed for udvikling af egne styrkeområder, ligesom en coach er en fortrolig dialogpartner til håndteringen af hverdagslivets udfordringer.

Individuel sparring


Medarbejdertrivsel – Stresshåndtering – Personlig udvikling
Overblik – Overskud – Præstation

For professionelle virksomheder er det en naturlig del af personalepolitikken at udvise omtanke og omsorg for medarbejderne – både når det gælder udvikling, trivsel og sygdom.

Som leder eller kollega kan det imidlertid være vanskeligt at håndtere, hvordan man i praksis hjælper en medarbejder, der udviser tegn på mistrivsel og måske truet erhvervsevne. For at forebygge at situationen ender med en langvarig stressreaktion, sygefravær eller samarbejdsproblemer, er det vigtigt at kunne yde den rette hjælp i tide.

Jeg tilbyder individuelle sparringsforløb, hvor medarbejderen tilbydes en erfaren og fortrolig erhvervspsykolog som sparringspartner.

Samtalerne tager afsæt i en række veldokumenterede psykologiske metoder og værktøjer. Det er med til at sikre progression, samt at samtalerne kan holde høj faglig kvalitet og foregå etisk forsvarligt.

Dit udbytte
Medarbejderen øger sit overskud, får overblik over arbejdssituationen og de aktuelle problemstillinger i dagligdagen. I forløbet indgår konkrete, brugbare redskaber til at bevare overblikket og få mere overskud – arbejdsmæssigt og privat.

Der er skarp fokus på nutidige problemstillinger samt mulighederne for at træffe bevidste, meningsgivende valg i forhold til små og store livsvalg.

Forløbet er velegnet, hvis I har brug for hjælp til:
• At forebygge eller håndtere stress, eller hvis en medarbejder er kommet tilbage fra en sygemelding.
• At styrke forståelsen af egne tanke- og handlemønstre for derigennem at få større selvindsigt, tilfredshed, glæde og effektivitet i hverdagen.
• Håndtering af samarbejdsproblemer og opbygning af gode relationer.

Afhængig af problemstillingen forløber samtalerne typisk over 3-10 møder á 1,5 time med Gitte Falengreen, erhvervspsykolog med speciale i stress. Inddragelse af nærmeste leder evt. i form af møde eller slutnotat kan aftales.

I forløbet indgår typisk:
• Akut stresshåndtering – nedgearing fra gul til grøn zone
• Dét at balancere mellem arbejdsliv, familieliv og personligt liv
• Håndtering af tankemylder - hvordan man kan bruge sin energi bedre
• Værdiafklaring - at blive bedre i stand til at foretage meningsgivende, bevidste valg
• Opmærksomhedstræning - evnen til at være i nuet og fokusere på det, man er i gang med
• Problemanalyse herunder ændring af uhensigtsmæssige antagelser eller leveregler
der vedligeholder stresstilstande
• Konkret prioritering og planlægning af præstation og restitution
• Træning af evnen til at koble af og opnå mental ro
• Faktabaseret forventningsafstemning
• Styring af kalender/mail/telefon
• Bedre søvnkvalitet
• At sige til og fra på de rette tidspunkter

Det er min erfaring at individuel sparring er meget effektivt i forhold til at øge den psykologiske robusthed og hjælpe den enkelte tilbage til trivsel, engagement og forventet præstationsniveau.

Glade, indsigtsfulde medarbejdere tjener den enkelte, samarbejdet og præstationsevnen - og i høj grad virksomhedens bundlinie.

Pris pr samtale er kr. 1.500,- Samtalerne foregår I Odder men kan også foregå på arbejdspladsen mod tillæg af kørsel.

 

Profil

Gitte Falengreen

Jeg er født i 1967. Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.)
fra Aarhus Universitet (2005).

Jeg har erfaring med behandling og rådgivning af en bred vifte af psykologiske problemstillinger som:

• Depression
• Stressrelaterede lidelser
• Panikangst
• Socialfobi
• OCD
• Generaliseret angst
• PTSD
• Selvværdsproblemer
• Spiseforstyrrelser
• Par- og familiemæssige problemer
• Uddannelsesrelaterede vanskeligheder
• Krisereaktioner


Et af mine særlige interesseområder er behandling og rådgivning af mennesker med arbejdsrelaterede belastninger og problemer som:

• Stress
• Udbrændthed
• Samarbejds- og kommunikationsvaskeligheder
• Mobning

Jeg er også uddannet akademiøkonom og derfor, har jeg mange års erfaring fra erhvervslivet. Jeg har gennem de seneste år også arbejdet med coaching, karrierecoaching og ledelsesbaseret coaching.

Det er således både privatpersoner, virksomheder og det offentlige som henvender sig.

Tidligere ansættelser som klinisk psykolog:
Psykiatrisk Hospital, Risskov
Kognitiv Terapi Center Århus

Praktisk information

Beliggenhed. Klinikken holder til i Sundhedshuset · Nørregade 65 · 8300 Odder.

Tidsbestilling
Mandag, onsdag og fredag kl. 8.30-14.00.
Tirsdag og torsdag kl. 8.30-17.00. Tel. 86 56 07 77.

Jeg har tavshedspligt og alle oplysninger behandles fortroligt.

Pris

En konsultation varer 50-60 min. og koster kr. 850,-
Der afregnes kontant efter hver session.
Kommuner, forsikringsselskaber og erhvervsfakturering efter aftale.

Vurderinger og erklæringer faktureres efter gældende takster jf. "Det psykosociale arbejde"

Afbud meddeles pr. telefon eller mail senest dagen før. Ellers regnes tiden som en anvendt konsultation
til fuld pris.

Tilskudsmuligheder
• Mange har igennem deres arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring, som giver mulighed for at få dække psykologhjælp til sig selv eller sin familie. Det er ikke nødvendigt at orientere din arbejdsgiver om, hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Du kan kontakte forsikringsselskabet direkte, de har tavshedspligt.
• Nogle opnår økonomisk dækning eller tilskud til behandlingen fra deres arbejdsplads eller fagforening.
Private og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling af ansatte.
• Kommunen kan ud fra en social og økonomisk vurdering bevillige samtaleforløb med fuld eller delvis
offentlig betaling.
• Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at du ikke kan bruge en lægehenvisning
og ad den vej opnå tilskud til behandlingen.

Psykolog Gitte Falengreen

Sundhedshuset · Nørregade 65 · 8300 Odder

Tel. 86 56 07 77

Du er også velkommen til at sende mig en mail på: gitte@falengreen.dk

Eller direkte på nedenstående kontaktformular:

Navn skal udfyldes

E-mail skal udfyldes*

Emne skal udfyldes

* skal udfyldes

Fyld

Sundhedshuset i Odder · Nørregade 65 · 8300 Odder · Tel: 86 56 07 77